ติวสอบN4
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
 ONLINE 30 HRS.
MON,WED, THU,SUN   18.00 - 20.00 7/11/2022  1/12/2022  จองเรียน
 N5
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
ONLINE 150 HRS.
MON,WED,FRI 18.30 - 20.30 12/9/2022 6/3/2023 
จองเรียน 
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
ONLINE
SUNDAY 13.00 - 16.00 20/11/2022 29/1/2023 จองเรียน
สด สาขาNon
SUNDAY 9.00 - 12.00 27/11/2022 4/2/2023 จองเรียน
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
สด สาขาNon 
SUNDAY  9.00 - 12.00   30/10/2022 8/1/2022  จองเรียน 
ONLINE
MON,WED,FRI  18.00 - 20.00 19/10/2022   21/11/2022  จองเรียน 
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
NONTHABURI
 SUNDAY 
9.00 - 12.00
2/10/2022
 11/12/2022
 จองเรียน
 ONLINE
MON,WED,FRI
 18.00 - 20.00
 23/11/2022
 28/12/2022
 จองเรียน
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
NON 
SUNDAY 
9.00 - 12 .00 25/12/2022  5/3/2023  จองเรียน 
ONLINE 
SAT,SUN 
16.30 - 19.00  26/11/2022   8/1/2023  จองเรียน 
ONLINE 
MON,WED,FRI
18.00 - 20.00  4/1/2023  6/2/2023   จองเรียน
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   
ONLINE
SAT,SUN 
16.30 - 19.00  14/1/2023 19/2/2023 จองเรียน 
 ONLINE 
MON-THU
 18.00 - 20.00  7/2/2023  2/3/2023  จองเรียน  
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
 
         จองเรียน
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
ONLINE
SATURDAY  9.00 - 12.00  9/7/2022  10/9/2022   จองเรียน
LEVEL 9
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
 ONLINE
SATURDAY  
 9.00 - 12.00 10/12/2022   19/2/2023

 จองเรียน 

 LEVEL 10
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
 ONLINE
         จองเรียน 
CHUKYU 5 (N3-5)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark 
 ONLINE
 SAURDAY
 16.30 - 19.30 15/10/2022  17/12/2022
จองเรียน
 CHUKYU 8 (N3-8)
DATE 
TIME
START 
FINISH
Remark   
 NONTHABURI 
SUNDAY  9.00 - 12.00  25/9/2022  4/12/2022   จองเรียน
 
         

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)