ติว N5 (20 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
 KASET
 
      จองเรียน
N5 (170 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
KASET
MON - FRI
18.00 - 20.00   5/8/2020  4/12/2020  จองเรียน
 N4 (170 HRS.)
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
 KASET
TUE - FRI  18.00 - 20.00  7/7/2020  4/12/2020 
จองเรียน
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
KASET
 MON - FRI 18.00 - 20.00  5/8/2020  26/8/2020 จองเรียน
NONTHABURI
 SATURDAY  9.00 - 12.00 15/8/2020 17/10/2020   จองเรียน
KASET
  SUNDAY 13.00 - 16.00 16/8/2020 18/10/2020  จองเรียน
ONLINE
 SAT,SUN  16.30 - 18.30  29/8/2020  17/10/2020  จองเรียน
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
ONLINE
  SUNDAY 13.00 - 16.00  16/8/2020  18/10/2020  จองเรียน 
ONLINE
MON,WED,FRI  18.00 - 20.00  17/8/2020   18/9/2020  จองเรียน 
KASET
 MON - FRI 18.00 - 20.00  27/8/2020  16/9/2020 จองเรียน
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
 
         
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
NONTHABURI
  SATURDAY 13.00 - 16.00   1/8/2020  3/10/2020 จองเรียน 
NONTHABURI
 SAT,SUN  16.30 - 19.00  22/8/2020  27/9/2020 จองเรียน
ONLINE
SATURDAY  9.00 - 12.00   26/9/2020 28/11/2020   จองเรียน
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   
NONTHABURI
SAT,SUN   16.30 - 19.30 3/10/2020  1/11/2020  จองเรียน
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
NONTHABURI
 SATURDAY 13.00 - 16.00   11/7/2020 19/9/2020   จองเรียน
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
 KASET
TUE - FRI 18.00 - 20.00  4/8/2020 28/8/2020   จองเรียน
NONTHABURI
SATURDAY  13.00 - 16.00  3/10/2020   12/12/2020  จองเรียน
LEVEL 8
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
  KASET

TUE - FRI 

 18.00 - 20.00

 1/9/2020

24/9/2020 

 จองเรียน 

 LEVEL  9
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
KASET
SAT,SUN 16.30 - 19.00  22/8/2020   27/9/2020 จองเรียน 
LEVEL 10
DATE
TIME
START
FINISH
Remark 
KASET
SAT,SUN  16.30 - 19.30   3/10/2020 1/11/2020  จองเรียน
 CHUKYU 1
DATE 
TIME
START 
FINISH
Remark   
NONTHABURI 
 SUNDAY
 9.00 - 12.00  27/9/2020 29/11/2020  จองเรียน
NONTHABURI 
  SATURDAY  13.00 - 16.00  3/10/2020  12/12/2020  จองเรียน

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)