ติว N5 (20 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
 KASET
 MON - THU
 18.00 - 20.00 17/6/2020   2/7/2020 จองเรียน
N5 (170 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
NON
SAT,SUN
16.30 - 19.00 28/3/2020 28/11/2020 จองเรียน
KASET
MON - FRI
18.00 - 20.00   2/4/2020  7/8/2020  จองเรียน
 N4 (170 HRS.)
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
KASET
SAT,SUN   16.30 - 19.00 28/3/2020   28/11/2020
จองเรียน
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
KASET
  SUNDAY
13.00 - 16.00 
 15/3/2020
 24/5/2020

จองเรียน

 KASET
 MON - FRI 
 18.00 - 20.00
2/4/2020 
27/4/2020 

 จองเรียน

NONTHABURI
TUE - FRI  10.00 - 12.00  17/3/2020  9/4/2020 จองเรียน
NONTHABURI
SAT,SUN
16.30 - 19.00  28/3/2020 10/5/2020   จองเรียน
NONTHABURI
 TUE,WED,FRI  13.00 - 16.00 7/4/2020   1/5/2020  จองเรียน
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
KASET
 SUNDAY  9.00 - 12.00 5/4/2020  14/6/2020   จองเรียน
KASET
 MON - FRI   18.00 - 20.00 28/4/2020   19/5/2020  จองเรียน
KASET
  SUNDAY 13.00 - 16.00  7/6/2020  9/8/2020  จองเรียน 
NONTHABURI
  SATURDAY    9.00 - 12.00 28/3/2020  6/6/2020  จองเรียน
NONTHABURI
 TUE - FRI  10.00 - 12.00 21/4/2020   15/5/2020  จองเรียน
NONTHABURI
 SAT,SUN  16.30 - 19.00  16/5/2020  21/6/2020 จองเรียน
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
 KASET
 MON - THU   18.00 - 20.00  23/3/2020 21/4/2020   จองเรียน
KASET
  MON - FRI   18.00 - 20.00  20/5/2020 10/6/2020   จองเรียน 
NONTHABURI
SAT,SUN   16.30 - 19.00  27/6/2020 8/8/2020  จองเรียน
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
KASET
SUNDAY 13.00 - 16.00  29/3/2020  7/6/2020  จองเรียน
KASET
 MON - THU
18.00 - 20.00  22/4/2020 19/5/2020 จองเรียน
KASET
SUNDAY  9.00 - 12.00 31/5/2020  9/8/2020  จองเรียน
KASET
  MON - FRI 18.00 - 20.00   11/6/2020 1/7/2020 จองเรียน
NONTHABURI
  SATURDAY 9.00 - 12.00  28/3/2020 6/6/2020 จองเรียน
NONTHABURI
 SAT,SUN  16.30 - 19.00  9/8/2020  19/9/2020 จองเรียน
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   
KASET
 SUNDAY  9.00 - 12.00  18/4/2020 20/6/2020  จองเรียน 
KASET
 MON - THU  18.00 - 20.00 20/5/2020 16/6/2020 จองเรียน
KASET
 MON - FRI  18.00 - 20.00 2/7/2020  23/7/2020  จองเรียน
NONTHABURI
 SATURDAY 13.00 - 16.00 18/4/2020 20/6/2020 จองเรียน
NONTHABURI
SAT,SUN   16.30 - 19.00 20/9/2020  31/10/2020  จองเรียน
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
 KASET
 SAT,SUN 16.30 - 19.00  28/3/2020  10/5/2020
จองเรียน
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
KASET
 SAT,SUN 16.30 -19.00 16/5/2020  21/6/2020  จองเรียน 
NONTHABURI
SATURDAY 9.00 - 12.00 30/5/2020 1/8/2020  จองเรียน
LEVEL 8
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
NONTHABURI  
 SUNDAY  9.00 - 12.00  15/3/2020 24/5/2020   จองเรียน
KASET
 SAT,SUN  16.30 - 19.00  27/6/2020  8/8/2020 จองเรียน 
 LEVEL  9
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
 NONTHABURI 
SUNDAY
9.00 - 12.00 22/3/2020 31/5/2020 จองเรียน
NONTHABURI 
 SATURDAY  13.00 - 16.00 18/4/2020  20/6/2020  จองเรียน
KASET
  SAT,SUN 16.30 - 19.00  9/8/2020   19/9/2020 จองเรียน 
 CHUKYU 1
DATE 
TIME
START 
FINISH
Remark   
NONTHABURI 
SATURDAY
 9.00 - 12.00  9/5/2020  11/7/2020  จองเรียน

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)