ติว N5 
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
 KASET
 MON - THU
 18.00 - 20.00 17/6/2020   2/7/2020 จองเรียน 
N5 (170 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
KASET
 MON - THU
18.00 - 20.00   29/1/2020   2/7/2020  จองเรียน 
NON
SAT,SUN
16.30 - 19.00 28/3/2020 28/11/2020 จองเรียน 
 N4 (170 HRS.)
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
KASET
SAT,SUN   16.30 - 19.00 28/3/2020   28/11/2020
จองเรียน
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
NONTHABURI
  SATURDAY   13.00 - 16.00 1/2/2020  18/4/2020 จองเรียน
NONTHABURI
SAT,SUN
16.30 - 19.00  28/3/2020 10/5/2020   จองเรียน
KASET
SUNDAY  9.00 - 12.00 19/1/2020 22/3/2020  จองเรียน
KASET
MON - THU 18.00 - 20.00  29/1/2020   24/2/2020  จองเรียน
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
KASET
MON - THU  18.00 - 20.00 25/2/2020  19/3/2020 จองเรียน
NONTHABURI
 SATURDAY  
13.00 - 16.00   1/2/2020 18/4/2020  จองเรียน 
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
 KASET
 SUNDAY 13.00 - 16.00   12/1/2020 15/3/2020   จองเรียน 
 KASET
 SUNDAY 9.00 - 12.00 8/3/2020   17/5/2020  จองเรียน
 KASET
 MON - THU   18.00 - 20.00  23/3/2020 21/4/2020   จองเรียน  
NONTHABURI
SATURDAY
9.00 - 12.00  21/12/2019  7/3/2020 จองเรียน 
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
KASET
 SUNDAY  9.00 - 20.00 2/2/2020  5/4/2020  จองเรียน 
KASET
 MON - THU  18.00 - 20.00  22/4/2020 19/5/2020   จองเรียน 
NONTHABURI
 SATURDAY
 13.00 - 16.00 18/1/2020   28/3/2020  จองเรียน 
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   
KASET
 MON - THU  18.00 - 20.00  20/5/2020 16/6/2020  จองเรียน 
NONTHABURI
 SATURDAY 9.00 - 12.00  7/12/2019 22/2/2020   จองเรียน
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
NONTHABURI
 SATURDAY 13.00 - 16.00  7/12/2019  22/2/2020 
จองเรียน
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
NONTHABURI
 SUNDAY 9.00 - 12.00  22/12/2019  1/3/2020   จองเรียน
LEVEL 8
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
  NONTHABURI  
  SUNDAY
9.00 - 12.00   5/1/2020 8/3/2020   จองเรียน
NONTHABURI  
 SATURDAY 13.00 - 16.00  18/1/2020   28/3/2020  จองเรียน
 LEVEL  10
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
 NONTHABURI 
SUNDAY
13.00 - 16.00 8/12/2019 16/2/2020 จองเรียน

 CHUKYU  5

DATE 
 
TIME

START 
 
FINISH

Remark
   


         

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)