ติว N5 (20 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
KASET
 
      จองเรียน
 N5
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
ONLINE 180 HRS.
MON,WED,FRI 18.00 - 20.00 9/11/2020 28/6/2021
จองเรียน 
KASET 170 HRS.
MON - THU  18.00 - 20.00  23/12/2020 1/6/2021  จองเรียน
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
KASET
  SATURDAY 9.00 - 12.00 21/11/2020 16/1/2021 จองเรียน
NONTHABURI
 SUNDAY  13.00 - 16.00  20/12/2020  28/2/2021  จองเรียน 
KASET
MON - THU  18.00 - 20.00 23/12/2020 21/1/2021 จองเรียน 
ONLINE
SATURDAY  9.00 - 12.00  26/12/2020  6/3/2021   จองเรียน 
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
NONTHABURI
 SATURDAY 13.00 - 16.00 12/12/2020 20/2/2021  จองเรียน 
ONLINE
 MON,WED,FRI  18.00 - 20.00  14/12/2020  22/1/2021   จองเรียน 
KASET
 SUNDAY 9.00 - 12.00 20/12/2020   28/2/2021 จองเรียน 
NONTHABURI
 SUNDAY 13.00 - 16.00   31/1/2021  4/4/2021 จองเรียน 
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
 NONTHABURI
SUNDAY 9.00 - 12.00   20/12/2020  28/2/2021 จองเรียน 
ONLINE
  MON,WED,FRI   18.00 - 20.00  25/1/2021 1/3/2021   จองเรียน 
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
ONLINE
 MON,WED,FRI  18.00 - 20.00  3/3/2021  5/4/2021   จองเรียน
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   
ONLINE
TUE,WED,FRI 18.00 - 20.00  5/1/2021 5/2/2021  จองเรียน
ONLINE
 SATURDAY  9.00 - 12.00 12/12/2020 20/2/20201 จองเรียน 
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
 NONTHABURI
 SATURDAY  13.00 - 16.00  9/1/2021 13/3/2021   จองเรียน
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
 
         จองเรียน
LEVEL 8
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
 
       

 จองเรียน 

 LEVEL  9
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
 
         จองเรียน 
CHUKYU 1
DATE
TIME
START
FINISH
Remark 
NONTHABURI 
SUNDAY  9.00 - 12.00  13/12/2020  21/2/2021
จองเรียน
 CHUKYU 2
DATE 
TIME
START 
FINISH
Remark   
 NONTHABURI
 SUNDAY   9.00 - 12.00  20/12/2020 28/2/2021   จองเรียน
 
         

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)