ติว N5 
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
 KASET
 TUE, THU
18.00 - 20.00  8/10/2019  26/11/2019  จองเรียน 
N5 (150 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
KASET
MON,WED,FRI
 18.00 - 20.00  4/11/2019  8/5/2020  จองเรียน 
 N4 (160 HRS.)
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
KASET
MON,WED,FRI 18.00 - 20.00     
จองเรียน
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
KASET
 SUNDAY 13.00 - 16.00   3/11/2019 12/1/2020 
จองเรียน
KASET
 MON,WED,FRI  18.00 - 20.00 4/11/2019 6/12/2019  จองเรียน
NONTHABURI
SUNDAY
13.00 - 16.00 20/10/2019 22/12/2019 จองเรียน
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
KASET
SUNDAY  13.00 - 16.00  20/10/2019  22/12/2019  จองเรียน
NONTHABURI
  SATURDAY  9.00 - 12.00  5/10/2019  7/12/2019  จองเรียน 
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
 KASET
 SUNDAY 9.00 - 12.00 17/11/2019   26/1/2020  จองเรียน
NONTHABURI

 SATURDAY 

13.00 - 16.00 26/10/2019  4/1/2020 จองเรียน
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
KASET
 MON,TUE,THU  18.00 - 20.00 12/11/2019  17/12/2019   จองเรียน 
NONTHABURI
 
       จองเรียน 
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   

 KASET
 SAT,SUN   16.30 - 19.00 19/10/2019 24/11/2019  จองเรียน
KASET
 MON,TUE,THU  18.00 - 20.00  19/12/2019  28/1/2020  จองเรียน 
NONTHABURI
 
       จองเรียน
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
NONTHABURI
       
จองเรียน
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
NONTHABURI
 SATURDAY 13.00 - 16.00  26/10/2019  4/1/2020   จองเรียน
LEVEL 9
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
  NONTHABURI  
 
       จองเรียน
 CHUKYU  1
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
 NONTHABURI 
SATURDAY
13.00 - 16.00 19/10/2019 21/12/2019 จองเรียน

 CHUKYU  4

DATE 
 
TIME

START 
 
FINISH

Remark
   
 NONTHABURI 
 
       จองเรียน

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)