Sendagaya Japanese Institute

Sendagaya Japanese Institue
                   สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว เริ่มก่อตั้งปี 2518 จนถึงปัจจุบัน ให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นแก่หลายชนชาติเป็นจำนวนมาก มาเป็นเวลานาน มีนักเรียนที่เรียนจบจากสถาบัน Sendagaya แล้วได้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีพจนประสบความสำเร็จ เป็นที่เชื่อถือของชาวต่างชาติในการมาศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้ผลอย่างแน่นนอน ต้องการขอมูลเพิ่มเติม