ระดับต้น

   
     
   

               
        เริ่มต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น  แบ่งเป็น 


         ชั้นต้น 1 (ระดับ 1 - ระดับ 5) เทียบเท่า N5  : สอนการอ่านเขียนอักษร  ฮิรากานะ  คาตากานะ  คันจิเบื้องต้น 150 ตัว   

        ไวยกรณ์  ฝึกการฟัง พูด สนทนากับเจ้าของภาษา ดูวีดีโอประกอบการเรียนเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยในการฟัง 

        สามารถนำความรู้ไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5   

 

         ชั้นต้น 2 (ระดับ 6 - ระดับ 10) เทียบเท่า N4  เน้นสอนไวยากรณ์ และตัวอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกรวม 500 ตัว  

         เพื่อนำไปสร้างรูปประโยคใหม่และฝึกใช้รูปประโยคให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และสถานที่ 

         เสริมสร้างพื้นฐานที่แน่น  สามารถนำความรู้ไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4  

         และเตรียมพื้นฐานสำหรับสอบเอ็นทรานซ์


       ดยจะจัดการเรียนการสอน เป็นระดับ ๆ ละ 30 ชั่วโมง  เรียน 4 ทักษะ ( ฟัง พูด อ่าน เขียน ) เน้นพูด 

        สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน สามารถเริ่มเรียนได้จาก ระดับ 1   ในผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถสอบวัดระดับก่อนเรียน ฟรี!!! 

        ในทุก ๆ ระดับ จะมีการสอบวัดความรู้ ในครั้งสุดท้ายของการเรียน แบ่งเป็นสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์