ระดับกลาง

       
ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

         
สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางจะใช้เวลาเรียน 300 ชั่วโมง แบ่งเป็น ระดับ ๆล ะ 30 ชั่วโมง มีทั้งหมด 10 ระดับ
(เทียบเท่า N3 )
 เป็นการเรียนต่อยอด จาก ชั้นต้น เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ สังคม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม สำนวน สุภาษิต รวมถึงเรียนรู้ด้วยข่าวสารประจำวัน
         
ผู้เรียนจะมีความสามารถ ในการอ่านข่าว หรือบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน แล้วสามารถจับใจความสำคัญของหัวข้อข่าวได้
ในด้านทักษะการฟัง ผู้เรียนจะสามารถฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ที่มีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ เพิ่มขึ้น