ระดับกลาง

         
         การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ สังคม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม สำนวน สุภาษิต รวมถึงเรียนรู้ด้วยข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น การแปล ล่าม มัคคุเทศก์ 
         สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางจะใช้เวลาเรียน 300 ชั่วโมง ผู้ที่เรียนจบแล้วสามารถทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N.3