ระดับสูง

         ผู้เรียนที่ได้ผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและชั้นกลางรวมแล้ว 600 ชั่วโมง ซึ่งมีความสามารถทางด้านภาษาที่ดีแล้ว 
หากต้องการจะลงลึกสนใจในความเป็นหลักภาษาญี่ปุ่นอย่างละเอียด จะศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงอีกอย่างน้อย 300 ชั่วโมง