เรียนส่วนตัว

          ผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยกำหนดเวลาที่สะดวก เนื้อหาการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนด้วยตัวเอง โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ไปศึกษาต่อ หรือต้องการเรียนรู้ให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว