โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เจ แอล เอส (Japanese Language School) อยู่ภายใต้การควบคุมและอนุญาติของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2534 ณ ปัจจุบัน มี 2 สาขาคือ

        •  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร (Kaset Japanese Language School) ตั้งอยู่สี่แยกเกษตร
        •  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนนทบุรี (Nonthaburi Japanese Language) ตั้งอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน นนทบุรี

        สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับต้น ถึงชั้นประกอบอาชีพได้ การเรียนการสอน เน้นการสอนเพื่อการนำไปใช้ได้จริง

    โดยเรียน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เน้น สนทนา 

       ครอบคลุมถึง ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนมัธยม ภาษาญี่ปุ่นพื่อการสนทนา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงาน

       ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ชาวญี่ปุ่น และ อาจารย์ชาวไทย  โดยจัดตามความเหมาะสมของห้องเรียนและความต้องการของผู้เรียน

      อาจารย์ทุกท่านได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และอยู่ภายใต้การสอนในรูปแบบของ JLS